កំហុសម៉ាស៊ីនមេខាងក្នុង

ម៉ាស៊ីនមេជួបប្រទះកំហុសខាងក្នុងឬការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធមិនត្រឹមត្រូវហើយមិនអាចបំពេញសំណើរបស់អ្នកបានទេ។

សូមទាក់ទងអ្នកគ្រប់គ្រងម៉ាស៊ីនមេនៅ [អ៊ីមែលការពារ] ដើម្បីប្រាប់ពួកគេពីពេលវេលាដែលកំហុសនេះកើតឡើងនិងសកម្មភាពដែលអ្នកបានធ្វើមុនពេលមានកំហុសនេះ។

ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីកំហុសនេះអាចមាននៅក្នុងកំណត់ហេតុកំហុសរបស់ម៉ាស៊ីនមេ។


ម៉ាស៊ីនបម្រើ Apache នៅ www.sohologistics.com កំពង់ផែ ៨០